Förslag till nya stadgar för Abbekås GK.

Styrelsen kommer att söka medlemmarnas stöd i att uppdatera 2022 års stadgar med SGF:s nya mallstadgar. Bakgrunden är att Svenska Golfförbundet (SGF) ställer krav på att Golfklubbar med medlemskap i SGF håller sina stadgar uppdaterade baserat på gällande Mallstadgar för golfklubb. SGF:s mall baseras i sin tur på Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall för idrottsföreningar (senast uppdaterade jan 2022). Dessa nya mallstadgar ersätter i sin helhet tidigare mallstadgar. Stadgarna utgör fundamentet för en förening. Genom stadgarna kommer medlemmarna överens om vad för slags verksamhet föreningen ska driva, hur det ska ske, hur beslut ska fattas, vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna ska ha gentemot varandra och föreningen, hur verksamheten ska redovisas samt inte minst hur årsavgifterna ska utformas och bestämmas. En förening som vill bedriva golf och därför vara medlem i SGF, måste anta stadgar som följer RF:s och SGF:s krav och bestämmelser. Som medlem i SGF är Abbekås GK skyldig att följa RF:s stadgar, SGF:s stadgar, SGF:s tävlingsbestämmelser samt övriga föreskrifter och beslut utfärdade av RF och SGF. Fastställande av nya stadgar baserat på SGF:s senaste mall, kommer att finnas med på dagordningen till årets höstmöte som är planerat till den 26 oktober. Styrelsen vill ge medlemmarna en möjlighet att före höstmötet diskutera de nya stadgarna med representanter för styrelsen. Nedan finns: - 2022 års stadgar Längst ner på sidan finns: - 2022 års stadgar i pdf-format - SGF:s guide till mallstadgar för golfklubb med golfab (guide-till-mallstadgar-for-golfklubb-med-golfab.pdf), - SGF:s mallstadgar för golfklubb med golfab (mallstadgar-for-golfklubb-med-golfab.doc) - styrelsens förslag till nya stadgar 2023-03-30 Färdigt förslag till nya stadgar för Abbekås Golfklubb 2023 (2023-03-30 Färdigt förslag till nya stadgar för Abbekås Golfklubb 2023..pdf)

STADGAR FÖR ABBEKÅS GOLFKLUBB

Abbekås Golfklubb är en ideell förening stiftad den 6 juni 1985 och med hemort i Abbekås. Stadgarna fastställda 86‑03‑16.

Stadgarna ändrade 90‑10‑21, 92‑11‑29, 93‑03‑29, 94‑03‑27, 94‑11‑13, 98‑03‑29, 98‑11‑29, 99‑03‑21, 99‑11‑26, 02-11-24, 08-11-23, 09-11-22, 10-03-28, 2011-01-08, 2012-11-25, 2013-11-03, 2018-11-25 och 2022-03-31.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Abbekås golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i en­lighet med idrottens verksamhetsidé.

2 § Sammansättning

Golfklubben består av fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbun­det (SGF) och är därigenom ansluten till Sveri­ges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Skånes Golfdistriktsförbund (SkGDF) samt Skånes Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organi­sationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF ­eller DF‑styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, höstmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter i förening.

6 § Verksamhetsår

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari ‑ 31 december.

7 § Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar el­ler om förhållande som inte är förutsett i stad­garna, avgörs frågan av nästkommande ordina­rie möte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte, höstmöte eller extra årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster

Förslag till ändring av stadgarna får skriftli­gen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § Upplösning av golfklubben

För bifall till upplösning av klubben krävs be­slut av två på varandra följande möten, med minst två månaders mellanrum. Ett av dessa skall vara årsmöte eller höstmöte. För bifall erfordras 2/3‑dels majoritet på båda mötena.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall använ­das till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av mötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans‑ och resultaträkningar, skall ome­delbart delges SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutande­rätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökan­den tidigare varit medlem och utträtt enligt 11§ andra stycket och inte till ansökan fogar de ute­blivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovi­sas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Be­slutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

11 § Utträde

Medlemskap är personligt och löper årsvis kalenderår med automatisk förlängning. Uppsägning eller förändringar av medlemsform skall ske skriftligen via brev eller e-post senast 7 dagar efter verksamhetsårets höstmöte. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) år för varje gång.

Anmälan efter dessa 7 dagar medför att klubben har rätt att fakturera årsavgift för kommande verksamhetsår och aktuell medlemskategori.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall uppmanas att göra detta inom 10 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom.

Underlåter medlem att betala medlemsavgifterna inom trettio dagar från förfallodag, och beviljar inte styrelsen anstånd, skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben men är dock skyldig att betala förfallna avgifter.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. i RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i golfklubben

 • har rätt delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om klubbens verksamhet
 • skall betala de avgifter som beslutas av klubben
 • skall erhålla spelrättsbevis efter fullgjord inbetalning av avgift för spelrätt
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
 • har inte rätt till del i klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben


 

13b § Spelrätt

Rätt att spela på klubbens bana har

Dels

 • Medlemmar som innehar spelrättsbevis
 • Juniormedlemmar
 • Andra medlemmar som enligt årsmötesbeslut äger rätt till spel

dels

 • Greenfeegäster
 • Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan

Antalet medlemmar med spelrättighet och antalet spelrättsbevis beslutas av årsmöte

13c § Spelrättsbevis

Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i klubbens spelrättsregister. Spelrättsbevis skall utställas på medlemmen i fråga (spelrättsinnehavaren). Spelrättsregistret skall, för varje medlem som innehar spelrättsbeviset, innehålla uppgifter om dennes namn, Golf-ID alternativt personnummer och spelrättsbevisets nummer.

Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmötet.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrotts­liga verksamhet under de former som är veder­tagna inom idrotten. Medlem får, om inte klub­bens styrelse beslutar annat, delta i tävling el­ler uppvisning enligt de bestämmelser som ut­färdats av SGF.

ÅRSMÖTE, HÖSTMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt och kallelse

Varje år hålls två ordinarie möten. Årsmötet hålls före utgången av mars månad. Höstmötet hålls under oktober månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för dessa möten.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet och höstmötet till­sändas medlemmarna via e-post, presenteras på social medier som klubben använder och på klubbens hemsida, samt anslås på klubbens anslags­tavla.

Inför årsmötet skall verksamhets- förvaltnings och revisionsberättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

Inför höstmötet skall verksamhetsplan med budgetförslag och valberedningens förslag samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga, senast en vecka före höstmötet, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på höstmötet.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av års-och höstmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av års-och höstmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara sty­relsen tillhanda senast två veckor före respektive möte.

Styrelsen skall till respektive möte avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt

Rösträtt på års- och höstmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 18 år.

Rösträtt är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, bevittnad dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen

Medlem som inte har rösträtt har yttrande­ och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF, och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § Beslutsförhet

Års- och höstmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja‑ eller nejrop eller efter om­röstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de som väljs erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till golfklubbens styrelse och valbered­ning är endast röstberättigad medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i klub­ben.

Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klub­ben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mel­lan kvinnor och män kan nås.

21 § Föredragningslista vid årsmöte och höstmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika röst­räknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens:
  1. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. årsredovisning (resultat‑ och balansräkning) för det senaste räken­skapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksam­hets‑/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat‑ och balansräk­ning samt disposition av överskott respek­tive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner
 11. Övriga frågor

Vid höstmötet behandlas 1 § -5 § ovan samt

6. Fastställande av avgifter

7. Information om innevarande års verksamhet samt resultatprognos.

8. Behandling av:

a. styrelsens förslag till avgifter för kommande verksamhetsår

b. styrelsens förslag (propositioner) samt i rätt tid inkomna motioner.

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt maximiantalet för klubbens aktiva medlemmar jämte bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis.

10. Val av klubbens ordförande, tillika ordfö­rande i styrelsen för kommande verksam­hetsår.

11. Val av halva antalet styrelseleda­möter för de kommande två verksamhets­åren.

12. Val av två revisorer jämte suppleanter för kommande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.

13. Val av ordförande och två ledamöter i valbe­redning för kommande verksamhetsår.

14. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klub­bens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och inne­hålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet och höstmötet till­sändas medlemmarna via e-post, presenteras på social medier som klubben använder och på klubbens hemsida, samt anslås på klubbens anslags­tavla.Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet ut­färda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upp­tas till behandling.
Om rösträtt och beslutsförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

VALBEREDNING

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och (2) övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Olika åldersgrupper bör finnas represente­rade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet le­damöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.


REVISION

24 § Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska sty­relsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes‑ och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revi­sionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets‑ och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före års­mötet.

STYRELSE

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 4‑8 övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad le­damot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande‑ och för­slagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom sty­relsen.

26§ Åligganden

När årsmöte/höstmöte inte är samlat är sty­relsen golfklubbens beslutande organ och an­svarar för klubbens angelägenheter
Styrelsen skall ‑ inom ramen för RF:s, SGF:s och dess stadgar ‑ svara för klubbens verksam­het enligt fastställda planer samt tillvarata med­lemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovis­ningssed.
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.
 • förbereda års- och höstmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och ar­bete.
Vid ordförandens förfall skall vice ordföran­den eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland sty­relsens ledamöter enligt styrelsens bestäm­mande.


 

27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordfö­randen eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid till­ställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sam­manträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamö­ter kallats och då minst halva antalet ledamö­ter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av sty­relsens samtliga närvarande är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som bi­träds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud. I bråd­skande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Pro­tokoll skall justeras av mötesordföranden. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärende till kommitté, annat organ i golfklubben, en­skild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndi­gande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Abbekås 2022-03-31 att gälla från 2022-03-31.