Kommittéernas verksamhetsplaner 2021

Junior- och elitkommittén

Hur Junior- och elitkommittén arbete kommer att bedrivas år 2021 är mycket avhängigt av klubbens lösning med PGA pro.

Vi har i budgeten räknat med samma lösning som 2020, men det är inte alls säkert att detta blir verklighet. Styrelsen har ambitionen att engagera en PGA Pro som i större utsträckning finns på plats på klubben för medlemmar och juniorer. Målet är att nettokostnaden för detta ej ska bli större än vad vi hade 2020. Med en Pro knuten till klubben ökar förhoppningsvis också intäkterna för kurser så att detta finansieras genom det.

Junior och elitkommittén har för avsikt att bedriva likvärdig verksamhet nästkommande säsong med samarbete med Bedinge vad gäller läger och Sommartour.

Vi kommer att delta i seriespel för juniorer där vi naturligtvis hoppas kunna upprepa 2020 års bedrift genom att ta sig till final i Lag SM. Vi vet redan nu att det sista steget innan finalen där 16 lag gör upp 4 platser i finalspelet, kommer att spelas hos oss här i Abbekås den 3-5/9.

Vi kommer också att delta i Matchligan där vi 2020 hade stora framgångar med en plats i finalen på Skyrups GK

Till säsongen 2021 hoppas vi också att vi på något sätt kan hitta en lösning så att rangekort för juniorer kan subventioneras.

Tävlingen som JK arrangerade i Golfveckan 2020 kommer vi att genomföra även 2021, men kanske i annan form och med förhoppningsvis högre antal deltagande.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för de klubbtävlingar som inte administreras av Obk, HK, DK samt JK. Utöver detta så ansvarar Thorén & Markusson för Krögargolfen som avslutar golfveckan.

Golfveckan kommer även nästa år att genomföras vecka 27.

Vi räknar just nu med att 2021 ur tävlingssynpunkt skall bli ett vanligt år igen. Säkerligen corona-anpassat men med det vanliga tävlingsprogrammet. Detta kan förstås behöva ändras precis som blev fallet i år. Vi kommer även nästa år att så långt möjligt starta helgtävlingar och tävlingar under högsäsong klockan 13. Detta för att liksom i år ge ökad tillgänglighet för greenfeegäster.

KM kommer även 2021 att genomföras i september. Klubben har också fått en förfrågan och accepterat om att genomföra sista omgången av Lag SM för juniorlag. Detta är den omgång som våra juniorer så framgångsrikt spelade i Stockholm i år där de kvalificerade sig till finalspelet i Kristianstad. Den spelas 3 – 5 september.

Tävlingsschemat i detalj kommer planeras och presenteras i slutet av januari.

Regel- och Handicapkommittén

Regel- och Handicapkommitténs uppdrag 2021 innefattar två Regelsystem.

Kommittén verkar för att klubbens medlemmar på ett enkelt sätt skall kunna följa golfens regelverk vid såväl tävling som vid sällskapspel med tillämpning av handicapreglementet. genom att:

 • Förvalta Golfens Regelverk inkl. Handicapreglementet.
 • Representera Golfklubben utåt i dessa frågor.
 • Ansvara för att Reviderade regler anslås och förklaras på ett lättfattligt sätt.
 • Ansvara för att vår bana är markerad enligt golfreglerna.
 • Ansvara för att lokala regler och bestämmelser följer reglerna.
 • Ansvara och arrangera, tillsammans med klubbens PRO och övriga kommittéer för regelutbildning.
 • Ansvara för rekrytering av domare samt ledamöter avseende handicapreglerna.
 • Hjälpa tävlingskommittén (TK) och övriga kommittéer med regelstöd.
 • Stödja Greenkeepern i regelfrågor.

Inga större regeländringar förväntas år 2021.

Kommittén kommer att på begäran hjälpa övriga kommittéer med utbildning.

Kommittén har följande medlemmar:

 • Olle Andersson (ordf)
 • Robert (Bobby) Holm (HCP-frågor)
 • Stefan Malmberg (regelfrågor)
 • Bengt Vasseur (regelfrågor)

Damkommittén

Den, under hösten 2020, nybildade OldGirls-kommittén (Ogk) vill i första hand verka för att klubbens 50+ damer på ett naturligt och lättsamt sätt skall kunna umgås och spela golf tillsammans på förmiddagarna på tisdagar och torsdagar. Under högsäsong som lottade tävlingar och lågsäsong som sällskapsgolf.

Vi kommer dessutom arrangera tävlingar på klubben, deltaga i seriespel, ha utbytestävlingar med andra klubbar, deltaga i Öst/Väst slaget samt ordna utflykt mm.

 • Anordna lottade tävlingar för damer 50+ tisdagar och torsdagar, 18 och 9 hål
 • Anordna några tävlingar under året som är öppna för alla klubbens seniordamer.
 • Ansvara för utbytestävling med damer från följande klubbar:
  • Bokskogens Gk
  • Sjöbo Gk
  • Tomelilla Gk
  • Ystad Gk
  • Österlens GK
 • Anordna Öst/Väst slaget, som är en typ Ryder Cup mellan Öst och Väst. Öst representeras av Abbekås Gk, Tomelilla Gk samt Ystad Gk och Väst representeras av Hinton Gk, Söderslätts Gk samt Tegelberga Gk.
 • Tillsammans med Oldboyskommittén anordna minst en gemensam tävling.
 • Ansvara för damernas seriespel. Under 2021 kommer damerna att deltaga i Skåneserien kategori 1, 2 och 3.
 • Anordna spel på andra banor efter önskemål.
 • Ha ett nära samarbete med styrelsen och andra kommittéer.

 

OldGirlskommitténs sammansättning 2021:

Eva Hallmer Lindahl Ordförande       eva.h.lindahl@gmail.com

Erna Ohlsson           Sekreterare      ernaohlsson@hotmail.com

Birgitta Lindelöw      Kassör, webb   gittan.lind@gmail.com

Inger Tideman          Ledamot            ipo.tideman@hotmail.se

Monika Ivarsson       Ledamot            mivarsson@msn.com

Kerstin Olsson          Ledamot           kerstinolsson26@hotmail.com

Herrkommittén

Herrkommittén (HK) kommer även under 2021 ansvarar för onsdags- och lördagsgolfen för alla manliga medlemmar som har fyllt 20 år.

I Skånes GF:s seriespel planerar Herrkommittén för två serielag, ett i H40 och ett i H50 serie.

Herrgolfens verksamhet är helt självfinansierad och startavgifter som kommer in på onsdags- och lördagsgolfen bokförs in i klubben som ”Startavgifter medlemsgolf” och detta bekostar de utgifter man har för priser i samband med sommar- respektive vinterfinalen.

Utöver onsdags- och lördagsgolfen arrangeras i HK:s regi under året också två resor till annan ort. Den ena kallas för ”Ut i det Gröna” där man åker iväg till någon annan klubb i Skåne en lördag i mitten av juni, och den andra är ”Malmborgs Trofé” som är en resa över tre dagar som brukar ligga i månadsskiftet augusti/september. Båda arrangemangen leds och administreras av Sven Malmborg och båda arrangemangen bekostas helt av deltagarna själva.

I HK:s regi arrangeras också herrarnas matchspelstävling under sommarhalvåret och även denna bekostas helt av deltagarna själv. Detta gäller också Ryder Cup-tävlingen som spelas mot Ystads GK. Herrkommittén ansvarar också för den årliga Köpenhamnaren som spelas mellan klubbens manliga medlemmar då 12-mannalag från H40/H50/H60/H70 möts.

Oldboyskommittén

Oldboyskommittén (Obk) verkar för att klubbens oldboys H55+på ett naturligt och gemytligt sätt skall kunna umgås och spela golf tillsammans.

Vi gör detta genom att arrangera tävlingar på klubben, utbyte med andra klubbar, deltaga i seriespelet och arrangera resor ”Ut i det blå”, m m.

 • Organisera officiella tis- och torsdagstävlingar inklusive Order of Merit
 • Under året ansvara för utbytestävlingarna:
  -Abbeslaget (Abbekås och Bedinge)
  -Lövet & Kannan (Abbekås, Tomelilla och Sjöbo)
 • Tillsammans med Damkommittén arrangera tävlingar och spel på klubben t e x ”En dag på klubben” m.fl. samt vid veckotävlingarna.
 • Ansvara för serielagen H55, H60, H70, H75 och H80 samt uttag till dessa.
 • Anordna resor och spel på närliggande banor efter behov och önskemål.
 • Arrangera den årliga resan ”Ut i det blå”, preliminärt 1:a tisdagen i augusti.
 • Arrangera matchtävlingen Obks Köpenhamnare i de olika kategorierna.
 • Är behjälpliga med funktionärssysslor.
 • Bidraga med arbetskraft till projekt som är sanktionerade av styrelsen.

Bana

Drift och underhåll av bana och maskiner leds av klubbens Course Manager som är adjungerad till styrelsen. Riktlinjer för arbetet utarbetas och fastställs av Bankommittén och Styrelsen. Bankommittén arbetar med utveckling av golfbanan.

Verksamhetsplanen för 2021 för drift av bana motsvarar en budget för att bibehålla nuvarande skötselnivå och kvalité.

Maskiner.

Det är viktigt att tillhandahålla en fungerande och ekonomisk försvarbar maskinpark och då är det viktigt att man regelbundet byter ut sina maskiner. Om man inte gör det så kommer man en dag att hamna där att allt är gammalt och behöver bytas ut, och då blir kostnaden väldigt kännbar. I nuvarande budget finns ett utbyte av en slipmaskin och ett nytt transportfordon.

I planen ligger ökade kostnader för dressmaterial då det finns ett ökat behov att dressa mer. Ytor som kommer att prioriteras är green, foregreen, tee och ytor med högt slitage. Att dressa fairway är inte med i plan.  

Större planerade projekt.

Etapp 1, Införande av hektometer och igenläggning av ett antal bunkrar.

Projektet finansieras genom det positiva resultat som görs under 2020.

Abbekås golfbana uppleves av många som lite för svår och lite för lång och då främst av damer men även av herrar. Målet är att banan ska upplevas som intressantare och lättare för de som inte slår så långt. De nya mätpunkterna kommer att utgå från befintliga utslagsplatser samt en komplettering av fem nya tee, som alla placeras framför dagens röda tee på fem hål. Vi vill även samtidigt ändra från dagens traditionella indelning av tee (vit, gul, blå, röd) till det mer moderna tankesättet att använda sig av hektometer tee (den totala längden på aktuellt tee) ex tee 57 motsvara 5 700 meter över 18 hål. Detta för att få bort gamla tänkte sätt om vad som är dam respektive herr tee utan väljer tee efter sina förutsättningar. I samband med detta kommer även skyltar på banan uppdateras och förnyas då många skyltar idag börjar se skamfilade ut.  

 

Projektet startas upp under senhösten/vintern 2020 då jordmassor sorteras och 5 nya tee grovplaneras.

Under vinter/vår 2021 färdigställs fem tee med installation av bevattning och färdigt gräs.

Hektometerskyltar, mätplattor, hänvisningsskyltar och hålbeskrivning införskaffas.

Ny slopning av banan, scorekort, banguide.

Invigning under juni-juli 2021.

Hösten 2021 – igenläggning av bunkrar och justering av trädridåer enligt etapp1 i utvecklingsplanen.

Fortsatt plan 2022-24.

 • Fortsatt renovering av bevattningsanläggningen.
 • Fortsatt förnyelse av maskinpark.

Etapp 2 i utvecklingsplanen, träningsområden, bunkrar och eventuellt tee 43.